Tinh bột nghệ viện khoa học công nghệ, tinh bot nghe vang nguyen chat