Công nghệ sản xuất bột nghệ sạch đã tách bớt tinh dầu