Tinh bột nghệ Nam Đàn - Nghệ An và Tinh Bột Nghệ Tách Tinh Dầu của Viện Khoa Học