Tinh bột nghệ Trường Chinh và tinh nghệ của Viện Khoa Học Công Nghệ Việt Nam